طرح های مدیریت ایمنی


ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) به عنوان یک نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات و مسئولیت های اجتماعی و الزامات صنعتی ملی و بین المللی، در مجتمع ذوب آهن درفک شمال، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا تعیین جهت گیری ها و مقاصد هماهنگ و هدف گذاری شده و ایجاد وحدت رویه متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی این مجتمع در صنایع فلزی، در جهت دستیابی به بهترین سطوح عملکرد و انطباق کامل با الزامات و قوانین HSE ، در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، یک نیاز اولیه و مهم است. که در قالب چشم انداز، ماموریت و خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست  این مجتمع تدوین شده است.

 

چشم انداز ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) مجتمع ذوب آهن درفک شمال

ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان یک اولویت و ارزش کلیدی در این مجتمع محسوب می شود. زیرا رعایت موارد ذکر شدهباعث توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و سایر ذینفعان (پیمانکاران، مشاوران، مشتریان، و ...)، و تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو و دانش بنیان در صنایع معدنی و فلزی کشور  و همتراز با کلاس جهانی، می گردد.

ماموریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) مجتمع ذوب آهن درفک شمال

مجتمع ذوب آهن درفک شمال متعهد است که با مدیریت موارد مرتبط با ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی خود، یک محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با سازمانهای ذیربط داشته باشد.

رویکرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های این مجتمع از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در زمینه HSE، و با تاکید بر اصول زیر می باشد:

 

انطباق

مجتمع ذوب آهن درفک شمال با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل کاربرد تطابق خواهد داشت. و برای اطمینان از تطابق با آنها روش ها و برنامه های اجرایی لازم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای HSE رویکردی کلیدی در آموزش ها، طرح ریزی اهداف و برنامه ها، ارزیابی عملکردها و برنامه های انگیزشی کارکنان می باشد.

 

پیشگیری

مجتمع ذوب آهن درفک شمال،سیستم های مدیریت HSE را جهت پیشگیری از اقدامات یا شرایطی که تهدیدی برای سلامتی و ایمنی انسانها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می نماید. و در جهت به حداقل رساندن خطرات و حفاظت از کارکنان و سایر ذینفعان و پیشگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به کارگیری فناوری ها و روش های عملیاتی مناسب، اقدامات لازم را انجام می دهد.

 

تعهد به مشارکت

این مجتمعتعهد خود به HSE را به همه کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذینفعان اعلام و منتقل می نماید. و مشارکتشان را در جلسات HSE و طرحریزی اهداف و برنامه ها خواهان است. تعهد به HSE نقش اساسی در انتخاب کارکنان و پیمانکاران دارد.

 

بهبود مداوم

مجتمع ذوب آهن درفک شمال،شناسایی فرصت های بهینه سازی مداوم در کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت HSE، بهینه سازی مصرف منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید. برخی از فعالیت های واحد HSE مجتمع ذوب آهن درفک شمال در قالب فعالیتهای جاری به شرح ذیل می باشد:

 نظارت ایمنی بر محیط کار و کارگری و ماشین آلات و بهبود شرایط کار و نظارت بهداشتی بر آلاینده های بیولوژیکی و فیزیکی و شیمیایی موجود در محیط کار و ارائه گزارش در این رابطه به کارفرما.
 آموزش مسائل ایمنی و بهداشت به کارکنان و ایجاد علاقه و همکاری برای ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت خط تولید و تشویق کارگران به رفتارهای ایمنی و بهداشتی.
 انجام معاینات دوره ای کارگران و آزمایشات ادیومتری، اسپیرومتری و تکمیل و ایجاد سوابق مربوطه.
 نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات و لوازم حفاظت فردی و نظارت بر نوع تجهیزات مختص هر واحد با توجه به عوامل زیان آور محیط کاری.
 برنامه ریزی در خصوص انجام سنجش عوامل زیان آور محیط کاری توسط شرکت های زیربط در بازه زمانی حداقل سالی یکبار.
 گزارش بازدیدهای ایمنی و بهداشتی قسمت های مختلف کارخانه و بازتاب عوامل زیان آور محیط کاری مشاهده شده و ارائه راهکارهای ایمنی و بهداشت به مدیریت کارخانه.
 انجام مطالعات ارگونومیک و ارائه راهکارهای بهبود و بهسازی شرایط کار.
 انجام ارزیابی ریسک به روش های مختلف در بازه های زمانی مشخص.
 تشکیل جلسات ماهیانه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت ارجاع یک نسخه به اداره کار و یک نسخه به مرکز بهداشت شهرستان رشت و پیگیری رفع نواقص مصوبات جلسه.
 ارائه آمارهای 6 ماهه در خصوص جزئیات حوادث ناشی از کار شرکت.
 برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط کمی و کیفی مندرج در آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب اداره کار و وزارت بهداشت.
 بررسی منابع آب آشامیدنی و مصرفی و هماهنگی جهت انجام آزمایش میکروبی آب توسط شرکت های زیربط.

نظارت بر آراستگی محیط کار و انجام ممیزی 5S و ارائه راهکار و برنامه های بهبود مستمر.

 

کلیه حقوق این سایت نزد مجتمع ذوب آهن درفک شمال محفوظ است
طراحی شده توسط گروه آرکامپ